Đorđe Balašević – Kalendar mog detinjstva (knjiga)

Đorđe Balašević  KALENDAR MOG DETINJSTVA – prvi deo – 

Izdavač Balbelo, Novi Sad
Dizajn korica Robert Kliban
Štampa Futura, Petrovaradin
Tiraž 3000
Godina 2017

CITATI IZ KNJIGE