HAIKU POEZIJA

HAIKU POEZIJA – Haiku je tradicionalna japanska pesnička forma, nastala na početku Edo perioda (1603–1867). Sastoji se od sedamnaest slogova raspoređenih na tri dela: 1. stih ima 5 slogova; 2. stih ima 7 slogova; 3. stih ima 5 slogova. Lako je napisati pesmu koja će se dopasti svima, teško je napisati pesmu koja će se dopasti nekolicini… — MACUO BAŠO (1644—1694) Haiku je poezija “ovde i sada”. Tema haiku pesme najčešće je priroda i čovek u njoj. Nastoji se koristiti što manje reči i što jednostavniji jezik. Nema naslov. Haiku nije aforizam, nije poslovica. Ne trpi rimu. Lepota haiku poezije…

HAIKU POEZIJA – Josa Buson

Josa Buson – HAIKU POEZIJA Josa Buson (jap.与謝 蕪村, 1716-1784) je bio japanski pesnik i slikar iz perioda Edo. Miloš Cr­njan­ski sa­že­to i po­et­ski pred­sta­vlja Bu­so­na sle­de­ćim re­či­ma: “Ču­ven kao sli­kar, bio je ču­ven i kao pe­snik. Pu­to­vao je, kao i Macuo Ba­šo ne­presta­no, ži­ve­ći me­đu br­di­ma, pro­cva­lim dr­ve­ćem, vo­da­ma i ma­na­sti­ri­ma. Nje­go­ve pe­sme su kao sli­ke.“ (Miloš Cr­njan­ski, Pe­sme sta­rog Ja­pa­na / Antologija) Pro­sto, ane­mo­na u ću­pu: se­o­ski hram. Pun uspo­me­na, po­peh se na ru­še­vi­ne: ras­cve­ta­ne di­vlje ru­že. Moj lo­pov po­sta moj uče­nik; je­se­nje pu­to­va­nje. Pro­leć­na ki­ša: pu­tu­ju, u raz­go­voru, ogr­tač od sla­me i ki­šo­bran. Ras­cve­ta­ne šlji­ve či­ne se…

HAIKU POEZIJA – Macuo Bašo

Macuo Bašo – HAIKU POEZIJA Macuo Bašo (jap. 松尾芭蕉; 1644-1694.) je bio poznati japanski pesnik Edo perioda. Bio je osnivač japanskog pesničkog stila Haiku i jedan od najboljih pisaca haiku poezije. Stara dama trešnja procvala – sećanje na minule godine. Pravi početak poezije – pesma sađenja pirinča na dalekom severu. Gle, bilje proleća! Trag snova bezbrojnih ratnika. (Prevod: Miloš Crnjanski, napomena: Na čuvenom bojnom polju Hira Izumi, prezirući ratove, Bašo je napisao ovaj haiku) 馬をさへながむる雪の朝哉 uma wo sae / nagamuru yuki no / ashita kana Čak i konj privlači moju pažnju — na ovoj snežnoj sutrašnjici. Hladno veče. Iznad brda…

Miloš Crnjanski – PESME STAROG JAPANA / Antologija

PESME STAROG JAPANA / ANTOLOGIJA – Odabrao MILOŠ CRNJANSKI (1928).  Prve informacije o haiku poeziji u našim krajevima su stigle preko knjige Miloša Crnjanskog Pesme starog Japana (najpre u Srpskom književnom glasniku, 1925, a zatim kao knjiga 1928) u kojoj  je predstavio Bašoa i tradiciju haikua. Njegov poetski senzibilitet je bio podstaknut haikuima, jer je želeo da kroz simpatiju i ljubav poveže tvorevine i ljude koji su bili daleko jedni od drugih (u vremenu i prostoru), kroz “osmeh koji utiče na travu”. PESME STAROG JAPANA / Predgovor – Miloš Crnjanski Kako tumači Crnjanski: pesnici haikua su slikari, oni koji slikaju…

Miloš Crnjanski – PESME STAROG JAPANA / Predgovor

PESME STAROG JAPANA / ANTOLOGIJA – Odabrao MILOŠ CRNJANSKI (1928) / PREDGOVOR KNJIGE O trešnjev cvete, kako si sličan životu. Lirska pesma Japana, bila je uvek pod uticajem stare Kine. U početku manje nametljiv, taj uticaj je u Srednjem Veku bio opšti, i postao uzrok mnogih prepeva i podražavanja. Japan je, kao nekad Italija, primao iz Kine ogromne i stare svoje rukopise, što su uticali kao prepisi grčki u Renesansu. Kineski uticaj skupio je sve snage u caru. Car je bio jedini koji prinosi žrtve nebu i zemlji, plodovima i kišama. Vera u dve protivnosti, muškog i ženskog, od kojih…

Miloš Crnjanski

Miloš Crnjanski (Čongrad, 26. oktobar 1893 — Beograd, 30. novembar 1977) je bio književnik, profesor, novinar i diplomata. U anketi „Večernjih novosti“ 2000. godine Miloš Crnjanski je proglašen za najvećeg srpskog pisca 20. veka. U anketi su učestvovala 82 kritičara. BIOGRAFIJA CITATI Miloš Crnjanski govori o poeziji, pesnicima, kritici… + LAMENT NAD BEOGRADOM (Tekst) APOTEOZA Sveta Vojvodina (proza) Miloš Crnjanski – PESME STAROG JAPANA / Antologija PESME: Sumatra Priča Samoća Lament nad Beogradom Serbia Ljubav JA, TI I SVI SAVREMENI PAROVI USPAVANKA Večni sluga Mizera Stražilovo Eterizam (Ivi Andriću) Slava Prolog Trag